O Szkole


GSN - Szkoła niepubliczna z ponad 25-letnimi tradycjami :)

 

Początkiem działalności Szkoły jest rok 1992. Celem umożliwienia absolwentom szkół zawodowych dalszego kształcenia powstaje Prywatne Technikum Budowlane, które funkcjonuje w budynku obecnego Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych przy ul. Składowej. Początkowo jest to Szkoła dla młodzieży (dzienna), ale, z czasem rozwija się i powstają oddziały wieczorowe i zaoczne. W roku 1993 do życia powołane zostaje Niepubliczne Liceum Ekonomiczne i (rok później) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie technik ekonomista. Te Szkoły także ewoluują - NLE, początkowo tylko wieczorowe, kształci w trybie dziennym, a NPSZ zmieniając profil z czysto ekonomicznego ukierunkowuje swe kształcenie w trybie zaocznym w specjalności informatycznej (technik informatyk). W związku z reformą w systemie oświaty GSN również musi się zmieniać. Stopniowo wygaszaniu ulegają NLE, NPSZ i PTB (ostatni absolwenci PTB dla dorosłych opuszczają mury Szkoły w roku 2007)Rok 2003 jest rokiem naprawdę istotnych zmian w życiu Szkoły. Od jesieni tego roku funkcjonuje już ona (samodzielnie) w nowym budynku przy ul. Pierwszej Brygady. Powstają nowe szkoły (już na podbudowie szkoły gimnazjalnej): Niepubliczne Technikum (architekt krajobrazu), Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, Niepubliczne Liceum Uzupełniające, wygaszone już Liceum Profilowane i nowe szkoły policealne kształcące w zawodzie spedytor, logistyk, informatyk i technik budownictwa.Rok 2011 to kolejny rok zmian - historia zatoczyła koło, wracamy do swoich korzeni - wracamy do szkoły przy ul. Składowej, gdzie kształcimy w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym (dziennym i zaocznym), Niepublicznym Liceum Uzupełniającym (dziennym i zaocznym) i Niepublicznej Szkole Policealnej (zaocznej - w zawodzie technik logistyk).I mamy rok 2014 - kolejny rok zmian. Dzięki naszym usilnym staraniom możemy przenieść szkołę do samodzielnego obiektu. Po gigantycznym remoncie dostosowującym budynek do aktualnych przepisów uruchamiamy szkołę w dawnym budynku CKP przy stacji BP na ul. Szczecińskiej 6. Zmiana miejsca pozwala na rozszerzenie oferty edukacyjnej. Od września 2014 GSN będzie: prowadziło nabór tradycyjnie do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży i dorosłych, kontynuowało nauczanie dla dorosłych w Technikum Budowlanym i rozpoczynało kształcenie w Szkole Policealnej w zawodach technik administracji.

Od roku 2018 skupiamy się tylko i wyłacznie na kształceniu ogólnym (rezygnujemy z kształcenia zawodowego), nauka w naszym Liceum Ogólnokształcacym odbywa się w szkole dla młodzieży i równolegle w szkole dla doroslych (kształcenie w formie zaocznej)Szkoła posiada Uprawnienia Szkoły Publicznej – oznacza to, iż realizowane programy nauczania, szkolny system oceniania i klasyfikowania, prowadzenie dokumentacji (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa, indeksy) zgodne są z przepisami Ustawy o Systemie Oświaty. Wszyscy uczniowie i słuchacze otrzymują legitymacje uprawniające do odpowiednich zniżek i ulg. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat – np. wpisowego, opłat za zaświadczenia do ZUS, za egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, świadectwa czy indeksy. Przeciwnie – uczniowie korzystają z dopłat i dofinansowań do wszystkich zajęć i imprez o charakterze fakultatywnym. Wszyscy objęci są darmowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszystkie nasze Szkoły posiadają stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności:

* Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące: wpis do ewidencji: OK.RS 4321-75/2005 z dnia 12 lipca 2005r.

uprawnienia szkoły publicznej: OK.RS 4324-24/2005 z dnia 12 lipca 2005r.

UWAGA:- zapis „uprawnienia szkoły publicznej” oznacza, iż szkoła została skontrolowana przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, prowadzi działalność zgodną z Ustawą o systemie Oświaty, realizuje zatwierdzony przez Ministerstwo plan nauczania, prowadzi zgodnie z przepisami dokumentację przebiegu nauki, zatrudnia odpowiednio przygotowaną kadrę, może posługiwać się odpowiednimi drukami (świadectwa, indeksy) i używać okrągłych pieczęci z orłem - zapis „wpis do ewidencji” oznacza, iż działalność szkoły jest zarejestrowana w rejestrze szkół prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie.Pełne dane adresowe:

Niepubliczne Liceum Ogolnokształcące

73-110 Stargard

ul. Szczecińska 6

NIP:

854-100-46-63

Nr konta: 

03-1240-3901-1111-0010-8824-1631

 

pytania i sugestie proszę kierować na:

adres mail: szkolny@gmail.com

lub

nr tel.: +48503083020

lub

formularz kontaktowy